МАЗМҰНЫ

 

 

КІРІСПЕ........................................................................................................................................3

 

І. СЕРТИФИКАЦИЯНЫҢ ДАМУ ТАРИХЫ. СЕРТИФИКАТ ЖҮЙЕСІ

1.1  Сертификацияның даму тарихы......................................................................4

1.2  ҚР-ның мемлекеттік сертификат жүйесі.........................................................5

1.3 Сертификаттауды қолдану аймағы..................................................................8

 

ІІ. САПА МЕНЕДЖМЕНТ ЖҮЙЕСІН СЕРТИФИКАТТАУ ТӘРТІБІ

2.1 Сертификат сұлбасы........................................................................................11

2.2 Сертификаттау процестерінің негізгі тәртібі................................................15

2.3 Экологиялық сертификаттау..........................................................................20

 

ІІІ. СЕРТИФИКАТТАУ САПАСЫН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ МӘСЕЛЕЛЕРІ

3.1 Сертификаттау сапасын қамтамасыз етуінің жалпы критерийлері............23

3.2  Бұйымның сапасының экономикалық негіздемесі......................................25

 

ҚОРЫТЫНДЫ.......................................................................................................29

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ...........................................................30

 

 

КІРІСПЕ

«Сертификация» термині алғашқы рет 1982 жылы сертификат жөнінде сұрақтар бойынша комитетпен  (СЕРТИКО) анықталған және стандартизация бойынша халықаралық ұйым (ИСО) арқылы салаландырылған «Сертифи-кация» - сөзін латын тілінен  аударғанда «дұрыс жасалған» деген мағынаны білдіреді. Өнім дұрыс жасалғанына толық көз  жеткізу үшін,  өнімнің қандай талаптарға сәйкес  екендігін және осы сәйкестіктерді растайтын құжаттарды қалай алу керектігін білу қажет.

Сертификация іс арқылы негізделеді, сонымен  қатар, сертификат  және белгінің сәйкестігін құжаттайды, берілген бұйым  немесе  қызмет көрсетуі стандарттарға немесе басқа да нормативті құжаттарды анықтауы  сәйкес болуы керек.  Сертификация үшінші жақпен  іс жүзінде түсіндіріледі, ол  қажетті сенімділіктің  қамтамасыздандырылуын, өнімді міндетті түрде сәйкестендіруді, процесс немесе басқа нормативті құжатқа сәйкес болып келуін  дәлелдейді.

Сынау нәтижелерінің  ең  ақиқаттысы болып, III-ші жақта өңделген және өндіруші, тауар тұтынушысы  немесе қызмет көрсетулер тәуелсіз болып келетін сынаулар жатады. Осыған орай, сертификация – бұл процедура, өнім, процесс, қызмет көрсетулер болып табылады, оларға III-ші жақ хат түрінде берілген талаптарға сәйкес  екендігіне кепілдеме береді.

Процедура, ережелер, сынаулар және басқа іс - әрекеттер сертификат-таудың өзін процес  түрінде қарастыруға болады, олар бірқатар айырмашы-лықтары бар факторларға тәуелді болуы мүмкін. Олардың ішіне- заңдылық, сертификаттау объектісінің ерекшеліктері, сынауларды жүргізілетін әдістер жатады. Бір сөзбен атқанда, сәйкестіктің заңдылығы сол немесе  басқа сертификаттау жүйесінің ережелері арқылы өндіріледі.

Курстық жобаның мақсаты осы  сапа менджмент жүйесін сертификат-тау тәртібі бойынша  алған теориялық білімім мен тәжірибемді  жинақтап, қорытқан ойымды сабақтап жеткізу.

Курстық жұмыстың міндеті- жоғарыда аталған мақсатқа қол жеткізу үшін келесі міндеттер орындалуы тиіс.

-сертификацияның даму тарихына тоқтала отырып Қазақстан Республи-касының мемлекеттік сертификат жүйесін зерттеу және сертификаттауды қолдану аймағын анықтау;

-сертификат сұлбасы мен сертификаттау процестерінің негізгі тәртібін

және экологиялық сертификаттау талаптарын қарастыру;

-сертификаттау сапасын қамтамасыз етуінің жалпы критерийлерін және бұйымның сапасының экономикалық негіздемесін зерттеу осы жазылған кустық жұмыстың міндеттері болып табылады.

Курстық жұмысты жазу барысында осы бағытта зерттеген шетелдік және қазіргі отандық ғалымдардың еңбектері негізге алынды.