МАЗМҰНЫ

 

ҚЫСҚАРТУЛАР ЖӘНЕ БЕЛГІЛЕУЛЕР ....................................4

КІРІСПЕ .......................................................................................................5

1. ӘДЕБИЕТТЕРГЕ ШОЛУ.......................................................................8

1.1 Грам оң коктарға сипаттама ..................................................................8

1.2 Іріңді қабыну ауруларының грам оң кокты микрофлорасы .......................13

1.3 Іріңді-қабыну ауруларынан бөлінген грам оң кокты флоралар-

дың антибиотикке сезімталдығы ...............................................................20

2. МАТЕРИАЛДАР МЕН ЗЕРТТЕУ ӘДІСТЕРІ ............................28

2.1 Бактериологиялық зерттеу әдісі ............................................................28

2.2 Микроорганизмдердің клиникалық материалдағы сандық құрамын

анықтау әдістемесі .........................................................................................29

  1. Дақылды идентификациялау әдістемесі ......................................................30

  2. Патогендік факторларды анықтау әдістемесі ..............................................32

  3. Антибиотикке сезімталдықты анықтау әдістемесі .....................................34

  4. Зерттеу нәтижелерінің статистикалық өңдеуі .............................................35

 1. ЗЕРТТЕУДІҢ НӘТИЖЕЛЕРІ ...........................................................36

ІРІҢДІ-ҚАБЫНУ АУРУЛАРЫНАН БӨЛІНГЕН ГРАМ ОҢ КОКТЫ

ФЛОРАНЫҢ ҚҰРАМЫ ЖӘНЕ ОНЫН АНТИБИОТИККЕ

СЕЗІМТАЛДЫҒЫ

  1. Іріңді-қабыну ауруларының микробының пейзажы ..................................36

3.1.1 Грам оң кокты флоралардың құрамы ..........................................................38

3.2 Іріңді-қабыну ауруларынан бөлінген грам оң кокты флоралардың

патогендік факторы ........................................................................................40

4 Іріңді-қабыну ауруларынан бөлінген грам оң кокты флораның

антибиотикке сезімталдығы ..........................................................................41

ҚОРЫТЫНДЫ .........................................................................................55

ТҰЖЫРЫМ ...................................................................................58

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ..............................60