Кіріспе...………………………………………………………………………2
1. Дизельдік отынның тағайындалуы және қолданылу аймағы………… .2
2.Дизельдік отынның классификациясы.......................................................3
3.Дизельдік отынды алу технологиясы………………………………………....5
4.Дизельдік отын сапа көрсеткіштерінің номенклатурасын таңдау...........7
5.Дизельдік отын базалық көрсеткішін таңдау.............................................8
6.Дизельдік отынның сапа көрсеткіштері мәнін анықтау............................8
6.1. Жануға бейімденушілік, цетандық санды анықтау...............................8
6.2. Буланушылық,яғни фракциондық құрамды анықтау...........................9
6.3.Қышқылдықты анықтау............................................................................11
6.4.Шартты тұтқырлықты анықтау................................................................12
6.5.Күлділікті анықтау....................................................................................14
6.6.Салқын фильтрде фильтрліктің шекті температурасын анықтау.........15
6.7.Тамшылау температурасын анықтау.......................................................16
7. ДО-ның сапа көрсеткіштерінің мәнін анықтау әдістерін таңдау............17
8. ДО-ның сапа деңгейін бағалау....................................................................18
9.ДО-ның сапасын жақсартуға ұсыныстар....................................................19
10.Қорытынды...................................................................................................21
11.Қолданылған әдебиеттер тізімі...................................................................22