МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ...............................................................................................................3-4

 

І ТАРАУ. MATHCAD  ПРОГРАММАЛАУ ОРТАСЫ

1.1.Math CAD бағдарламасының көмегімен аналитикалық

 есептеу негіздері.................................................................................................5-9

1.2.MathCAD – та интгралдау, дифференциалдаудың математикалық нәтижесін жүзеге еасыру жолдары...................................................................9-13

1.3. MathCAD бағдарламасының көмегімен көп айнымалы  функциялар және олармен  жұмыс істеу үшін  компьютерді қолдану......................................14-15

 

ІІ ТАРАУ. ТУЫНДЫЛАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ КОМПЬЮТЕРДЕ ЕСЕПТЕУ 

2.1.Функцияның туындысы.............................................................................16-17

2.2.Көп айнымалы функциялардың дербес туындылары............................17-18

2.3.Толық өсімше және толық дифференциал..............................................18-20

2.4.Көп айнымалы функцияның толық туындысы.......................................20-21

 

ІІІ ТАРАУ. ИНТЕГРАЛДАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ КОМПЬЮТЕРДЕ ЕСЕПТЕУ

3.1.Қос интеграл...............................................................................................22-26

3.2.Екі еселі интергалды есептеу....................................................................27-28

3.3.Үш еселі интеграл......................................................................................28-30

 

ҚОРЫТЫНДЫ....................................................................................................31

 

ПАЙДЫЛЫНЫЛҒАН әДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ........................................32-33

 

КІРІСПЕ

 

        Компьютерлік математика – ғылымы мен  техникадағы жаңа бағыт .Ол  кластикалық математика  мен информатиканың  тиісумен туындайды.Компьютерлік математиканың маңыздылығы оның прогрммалық жүйемен қамтамасыз етілуінде  және кез-келген математикалық есептерді шешу қабілетінде .Компьютерлік математика жүйесі батыстың mathsost,Mathwors,Maple,Wolsrom сукілді  фирмаларда жасалған.Mathcad ғылыммен  білімніңң және техниканың әр түрлі аймақтарын автоматтандыру үшін математикалық есептеулеге арналған.Жүйенің  аталуы екі  сөзден құралған,яғни  MATHematica ( математика) және САД  (Computer Aided Desing –автоматты жобалау жүйесі немесе АЖЖ ).Сондықтан MATHCAD-ты математикалық автоматты  жобалау жүйесі деп аталады.

2.MATHCAD-тың көмегімен кітап ,диссертация,ғылыми есеп дипломдық және  курстық жобаларды тек әртүрлі үлгідегі  сапалы мәтін мен ғана емес,ең күрделі математикалық формула жиынтығымен,есептеулермен,графиктік көрністермен дайындауға болады.MATHCAD программаның мұндай мүмкіндіктері электрондық сабақтар,лекциялар курсы,электронды кітаптар жазуда  маңызы жабдыққа  айналып отыр.сонымен бірге компьютерлік математика жүйесі көркем өнер, графика, линвистика саласында кеңінен қолданыс табылды.MATHCAD-тың жаңа нұсқасында құжаттардың көркем түсті эффектілі құрылғы және графикті аниммациялану,дыбысты қосып шығару мүмкінділігі қосылған.Осы  артықшылықтарына байланысты  мәтіндік,формулалық және графиктік  редакторлар  қуатты есептеуіш потенциялды орта жүйесімен беріледі.Өте күрделі тапсырмаларды шешу үшін математикалық және графикалық жүйелер және олардың біргуі  қарастырылатын.Бұл жүйе әртүрлі математикалық,графикалық және офистік жүйе қатарымен кеңитетін интегралды қамтамасыз етеді.MATHCAD-ты  тек қана математикалық есептерде үшін емес басқада қуатты инженерлік автоматтандырылатын жобалау жүйесін дайындаумен бірге,графиктерді 

        MATHCAD  жүйесінің  файлдары  .mcd  кеңейтілуіне  ие  болады. Мұндай  файлдар  текстік  форматта  болады, сондықтан  оларды  кез  келген  текстік  редакторда  оқуға  болады. MATHCAD  файлдарының  құжатында  программаның  толық  тексті  болады.

File  менюінің  ішкі  менюі.

New – жаңа  құжат  құру.

Open – дайын   құжатты  ашу.

Close – құжатты  жабу.

Save – құжатты  сақтау.

Save as… - жаңа  атпен  сақтау.

Colloborabory – жүйені  құрушы  фирмамен  байланыс  орнату.

Internet  Setup – Internet –пен  модем  арқылы  байланыс.

Send… - электрондық  почтамен  немесе  Internet-пен  құжатты  жіберу.

Page  Setup… -  бетте  оң  және  сол  шегіністерді   орнату.

Print  Preview – баспаға  шығарда  алдын –ала  қарау.

Print – құжатты  шығару.

Exit – жүйеден   шығу.

      MATHCAD  жүйесінің  жаңа  версиясында  мүмкіндік  ол  - телекоммуникация  құрылғыларымен   тығыз  байланысты. Осылайша  қиын  документтермен , проектілермен   организациялар  үшін  бірігіп   жұмыс  істеу  мүмкіндіктері  пайда  болды. Мұндай  байланысты  орнату  үшін   File  менюіндегі   Collaborato-ry…  командасын   пайдаланамыз.  Құжатты  баспаға  шығару – жүйесінің  басты   мүмкіндігі .  

Page   Setup… командасы   баспаға   шығатын  беттердің   параметрлерін   орнатады.

Print… командасы   құжатты   баспаға   шығарады. Бұл   команданы   орындағанда   экранда   диалогтық   терезе  пайда   болады.   

       Баспаға   шығару   терезесі   арқылы   принтер   параметрлерін   орната   аламыз.  Windows  операциялық   жүйесі   бірнеше   типтегі   принтерлер   арқылы   баспаға  шығаруды   ұсынады. Диалогтық   терезеде   құжат   беттерінің   диапазоны   көрсетіледі.

Курстық жұмыстың мақсаты: MATHCAD-тың көмегімен кітап ,диссертация,ғылыми есеп дипломдық және  курстық жобаларды тек әртүрлі үлгідегі  сапалы мәтін мен ғана емес,ең күрделі математикалық формула жиынтығымен,есептеулермен,графиктік көрністермен дайындау.

Курстық жұмыстың құрылымы: Кіріспе, 3-тарау, қорытынды және қолданылған әдибеттер тізімінен тұрады. 

Курстық жұмыстың міндеті: 

-Math CAD бағдарламасының көмегімен аналитикалық есептеу негіздері;

-MathCAD – та интгралдау, дифференциалдаудың математикалық нәтижесін жүзеге еасыру жолдары;

- Math CAD бағдарламасының көмегімен көп айнымалы  функциялар және олармен  жұмыс істеу үшін  компьютерді қолдану;