МАЗМҰНЫ

 

КІРІСПЕ.......................................................................................................................4

 

1 ТЕҢІЗ КЕҢІСТІКТЕРІНІҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ ЖАҒДАЙЫ ЖӘНЕ

ОЛАРДЫ ҚОРҒАУДЫҢ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚҰҚЫҚТЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ

1.1 Теңіз кеңістіктерінің түсінігі мен жіктелуі ........................................................8

1.2 Теңіз ортасын қорғаудың түсінігі мен халықаралық-құқықтық негіздері ....19

 

2 ТЕҢІЗ КЕҢІСТІКТЕРІНІҢ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚҰҚЫҚТЫҚ

ҚОРҒАЛУЫ ЖӨНІНДЕГІ ІС-ШАРАЛАРДЫ АНЫҚТАУ

2.1 Зиянды заттардың лақтырылуы туралы хабарламаларға қатысты

теңіз кеңістіктері қорғауды ұйымдастыру.............................................................28

2.2 Теңіз кеңістіктерінің кемелерден, қалдықтар және басқа да

материалдармен ластануының алдын алу жөніндегі шаралар..............................36

2.3 Шетелдік кемелердің теңіз порттарына кіру және оларда болу

тәртібін анықтау........................................................................................................46

 

3 ТЕҢІЗ ОРТАСЫН ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚҰҚЫҚТЫҚ ҚОРҒАУ МӘСЕЛЕСІН ШЕШУ ЖОЛДАРЫ (КАСПИЙ ТЕҢІЗІ МЫСАЛЫНДА ТАЛДАУ)

3.1 Каспий теңізінің мәртебесіне халықаралық-құқықтық көзқарас...................59

3.2 Каспий теңіз ортасын қорғаудың жағдайына халықаралық-

құқықтық талдау........................................................................................................61

 

ҚОРЫТЫНДЫ...........................................................................................................69

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ.........................................................72

ҚОСЫМША...............................................................................................................74